top of page

Algemene voorwaarden Academy For Health

ALGEMENE VOORWAARDEN COACHINGSPROGRAMMA’S ACADEMYFORHEALTH:

 

Naam ondernemer: Viënne van Eijmeren

 

Telefoonnummer: 0031623113639

 

E-mailadres: info@academyforhealth.nl

 

Kvk: 72358998

 

BTW: 227810739B01

 

Bank: NL10ABNA0826776485

 

Artikel 1. Definities

 1. Coach: Viënne van Eijmeren, arts in opleiding en voedingsdeskundige handelend in paramedische parktijken

 2. Cliënt: degene aan wie door de Coach advies en begeleiding verleend wordt. 

 3. Praktijkadres: de consulten geschieden via videocall op internet.

 

Artikel 2. Algemeen 

 1. De Coach adviseert de Cliënt op het als zodanig opgegeven Praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het Praktijkadres wordt de Cliënt tijdig op de hoogte gesteld. 

 2. De Coach behandelt de Cliënt na persoonlijke benadering door de Cliënt. 

 3. De Coach en de Cliënt komen samen een passend 1-op-1-coachingstraject overeen. 

 

Artikel 3. Verhindering 

 1. Indien de Cliënt is verhinderd op de afgesproken datum en het tijdstip op het Praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij de Coach hiervan direct op de hoogte te stellen. Indien de Cliënt de afspraak niet binnen 24 uur afmeldt bij de Coach, is de Coach gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de Cliënt in rekening te brengen. 

 2. Bij afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen, wordt de bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Inzake een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag. 

 

Artikel 4. Tariefstelling 

 1.  Voor de behandeling aanvangt, deelt de Coach de Cliënt schriftelijk mede welke tarieven gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW en andere wettelijke heffingen indien en voor zover deze berekend moeten worden. De Coach is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. 

 2. Tevens beroept de Coach zich op het feit dat er op 1 januari van elk kalenderjaar een prijsstijging zou kunnen plaatsvinden. 

 

Artikel 5. Betaling 

 1. De Cliënt verplicht zich tot betaling op het moment dat hij/zij de offerte heeft geaccepteerd. De toezegging zal hoofdzakelijk per e-mail naar info@academyforhealth.nl plaatsvinden, tenzij anders overeengekomen. 

 2. Betaling van het coachingstraject wordt in het vooraf aan het gehele coachingstraject voldaan. Eventuele vervolgconsulten zullen per consult gefactureerd worden. 

 3. Betaling van het factuurbedrag dient vooraf het eerste consult te geschieden op rekeningnummer NL30ABNA0484541307 t.n.v. Academy For Health, op de door de Coach aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van het factuurbedrag schorten de betalingsverplichting niet op. 

 4. De Coach is gerechtigd het eerste consult te weigeren indien de Cliënt de factuur niet vóór aanvang van het coachingstraject heeft voldaan. 

 

Artikel 6. Intellectueel eigendom 

 1. De Coach behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”. Voorgaande geldt tevens indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer daarin verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de Cliënt. 

 2. De in het eerste lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de Coach noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de Cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de Cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor ze door de Coach verstrekt zijn. 

 

Artikel 7. Onuitvoerbaarheid van de opdracht 

 1. De Coach heeft het recht de overeengekomen afspraken en/of begeleiding op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedssfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. 

 2. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, heeft de Cliënt het recht de overeenkomst gedeeltelijk te ontbinden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. De Coach dient de Cliënt dat deel te vergoeden dat nog niet is nagekomen indien dat reeds is betaald. 

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid 

 1. Het advies van de Coach is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De Coach zal zich derhalve inspannen de voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen naar zijn beste vermogen en inzicht na te komen met inachtneming van de belangen van de Cliënt. 

 2. De Coach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de Cliënt van door de Coach verstrekte adviezen. 

 3. De Coach is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect van de Cliënt. 

 

Artikel 9. Uw gegevens 

De Coach zal in geen geval gegevens van de Cliënt ter beschikking stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de Cliënt. 

 

Artikel 10. Toepasselijk recht en forumkeuze 

 1. Alleen de burgerlijk rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de Coach is bevoegd kennis te nemen van geschillen. 

 2. Op overeenkomsten met de Coach is het Nederlands recht van toepassing. 

bottom of page